W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Administratorem danych osobowych uczestników zajęć literackich, korepetycji, kursów pisania dla dzieci i młodzieży oraz edukacji domowej oraz subskrybentów newslettera zwanych dalej uczestnikami jest Pracownia Literacka Rita Larek z siedzibą w Poznaniu, ul. Hawelańska 13/18, 61-625 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 6662077542, REGON 365288314, zwana dalej Pracownią.

Dane kontaktowe Pracowni: ul. Hawelańska 13/18, 61-625 Poznań, tel. +48 785-177-966, adres e-mail rita.bakowska@gmail.com

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Informuję, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Pracownię polegają na oferowaniu uczestnikom zajęć w zakresie nauki i rozwoju umiejętności posługiwania się pisownią i wymową w języku polskim, które przede wszystkim przyczyniają się do rozwoju świadomości używanego języka, a także informowania o postępach dziecka w nauce, udostępnianiu grafiku zajęć oraz monitorowaniu płatności za przeprowadzone zajęcia i przesyłaniu informacji w ramach newslettera.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika, bądź uczestnika zajęć.

Odbiorcami danych osobowych jest Pracownia oraz Kancelaria Podatkowa Strefa Dobrej Firmy.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Pracownię Literacką przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pracowni.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.